"לקיים את אשר ראוי לקיים, לשנות את אשר דרוש שינוי"